-> СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

––––––––––––––––––-

-> ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

_________________________________

-> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

_________________________________

-> УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ:

І „а“ клас,   – І „б“ класІІ „а“ класІІ „б“ клас, ІIІ“а“ класІIІ „б“ клас, ІII“в“ клас, IV „а“ клас,  – IV „б“ клас–  V „а“ клас,   – V „б“ клас,  – V „в“ клас VІ „а“ клас, VI „б“ клас, VІI „а“ клас,   – VIІ „б“ клас.

Индивидуални учебни планове: Виктория – II „а“ клас, Божидар – III „а“ клас и Денислав – V „б“ клас.

_________________________________

-> ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

_________________________________

-> ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

_________________________________

-> МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

_________________________________

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

_________________________________

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

_________________________________

-> ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

_________________________________

-> УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

_________________________________

-> ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

___________________________________

-> ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

_________________________________

-> СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО

_________________________________

-> ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

________________________________

->ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 /2024 ГОДИНА

->ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧЕТАНЕТО НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 /2024 ГОДИНА

_________________________________

->ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА

_________________________________

->АЛГОРИТЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДИРЕКЦИИТЕ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ПО ОТНОШЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И ВТОРО ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. РАДНЕВО 

-> МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ, ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИТЕ В ТАЗИ ПОСОКА И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ

_________________________________

->ПЛАН ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

_________________________________

->УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО РАЗВИТИЕ 

_________________________________

->ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

_________________________________

->СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ I-III КЛАС