-> СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

_________________________________

-> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

_________________________________

-> УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ:

І „а“ клас,   – І „б“ класІ“в“ клас,   – ІІ „а“ класІІ „б“ клас,  – ІIІ“а“ класІIІ „б“ класIV „а“ клас,  – IV „б“ клас–  V „а“ клас,   – V „б“ клас,  – V „в“ клас VІ „а“ клас, VI „б“ клас, VІI „а“ клас,   – VIІ „б“ клас.

_________________________________

-> ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

_________________________________

-> ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

_________________________________

-> МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

_________________________________

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

_________________________________

-> ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

_________________________________

-> ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

_________________________________

-> ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

_________________________________

-> СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО

_________________________________

-> ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

_________________________________

-> ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

_________________________________

-> УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО

_________________________________

-> МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

_________________________________

->ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

_________________________________

->ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

_________________________________

->УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

_________________________________

->СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ I-III КЛАС

  • всички подписи са заличени на основание член 4 от ОРЗД