ЗПУО,  ГлаваХІV  Обществени съвети

_____________________________________________________________

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

_____________________________________________________________

ПОКАНА с изх. № 48 от 02.12.2019 г.

________________________________________________________________

СЪСТАВ:

Председател:   СВЕТЛАНА ИВАНОВА ЯНЕВА – родител

Членове:  1. ВАЛЕНТИНА СТАЙКОВА ВЪЛЕВА –  представител на Община Раднево;

2. РОСИЦА ДЖЕНКОВА БИНЕВА – родител;

3. ДАНИЕЛ МАРИНОВ ДИНЕВ – родител;

4. МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА – родител.