Документация за участие в открита процедура за възлагане на ОП с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.4 от ЗНП по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2015/2016 г.“

Документация Обявление Решение