Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.4 от ЗНП по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2016/2017 година“. Уникален номер на поръчката в РОП: 01690-2016-0001

Документация

Обявление

Решение