Твоят час

                                                 

През учебната 2016/2017 година започна реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

· развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;

·  преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;

· повишаване на образователните постижения в определени научни области;

· включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Бяха сформирани следните групи за занимания по интереси :

„Словесно изпълнителско и театрално изкуство” с ръководител г-жа Емилия Андонова

 „Детска вокална група” с ръководител г-жа Емилия Андонова

„Природни науки и екология” с ръководител г-жа Яна Ченгалова

„Арт студио” с ръководител г-жа Десислава Георгиева

„Училищно ученическо управление” с ръководител г-жа Мария Генова

„Мажоретен състав” с ръководител  г-жа Антоанета Димитрова

„Мажоретен състав-прогимназиален етап” с ръководител  г-жа Антоанета Димитрова,

и за преодоляване на обучителни затруднения:

„Български език и литература за ІІІ клас” с ръководител г-жа Митка Павлова Дамянова

„Български език и литература за ІV „б” клас” с ръководител г-жа Добромира Петкова

„Български език и литература за IV „в” клас” с ръководител г-жа Яна Колева

„Математика за IV клас” с ръководител г-жа Мария Димитрова

„Български език и литература за V клас”  с ръководител г-жа   Десислава Жекова

„Български език и литература за VI „б” клас” с ръководител г-жа Руска Братанова

„Български език и литература за VІ „в” клас” с ръководител г-н Митко Костадинов

________________________________________________________________________________________________

През настоящата 2017/2018 учебна година, след попълване на Анкетни карти /Приложение 4 – НАЧАЛЕН ЕТАП  и  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ/ в училището ни са сформирани следните

групи за  занимания по интереси:

„Словесно изпълнителско и театрално изкуство” с ръководител г-жа Емилия Андонова

„Красотата на движенията в танца” с ръководител г-жа Емилия Андонова

„Буквички вълшебни” с ръководител г-жа Добромира Петкова

„Училищно ученическо управление” с ръководител г-жа Мария Генова

„Електронна книга” с ръководител г-н Митко Костадинов

„Арт изкуство” с ръководител г-жа Десислава Георгиева

„Природни науки и екология” с ръководител г-жа Яна Ченгалова

и за преодоляване на обучителни затруднения:

„Мога повече” с ръководител г-жа Стефка Дамянова

„Математика за всички” с ръководител г-жа Данка Михайлова

„Български език и литература – IV клас” с ръководител г-жа Митка Павлова

„Математика – IV клас” с ръководител г-жа Нели Динева

„Инфо свят” с ръководител г-жа    Севджан Мехмедеминова

„Български език и литература – VII клас” с ръководител г-жа Руска Братанова

„Български език и литература за седмокласници” с ръководител г-н Митко Костадинов

________________________________________________________________________________________________

ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА:
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  ->ТУК<-
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ->ТУК<-