СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ІI-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

-> ЗА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (І-ІV КЛАС)

-> ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН КЛАС НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (V-VІІ КЛАС)

-> ГРАФИЦИ за провеждане на консултации от преподавателите

-> ГРАФИЦИ за провеждане на контролни и класни работи

__________________________________________________

->ЗАПОВЕД № 507/23.01.2022 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

______

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

________________________________________________

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ІI-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

-> ЗА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (І-ІV КЛАС)

-> ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН КЛАС НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (V-VІІ КЛАС)

__________________________________________________________

-> ГРАФИК за провеждане на контролни работи за учениците от І, IІ, ІІІ и ІV клас през втория срок на учебната 2022/2023 година

-> ГРАФИК за провеждане на контролни, класни работи и национално външно оценяване за учениците от прогимназиален етап (V-VІІ клас) на основното образование през втория срок на учебната 20212/2023 година

-> ГРАФИК за провеждане на часовете по ФУЧ и СИП

-> ГРАФИК за провеждане на спортните дейности

-> ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

-> ГРАФИЦИ за провеждане на консултации от преподавателите:

1. За учениците от начален етап (І-ІV клас) на основното образование през първия срок на учебната 2022/2023 година
2. За учениците от прогимназиален етап (V-VІІ клас) на основното образование през първия срок на учебната 2022/2023 година

3. В групите за целодневна организация на учебния ден учениците през втория срок на учебната 2022/2023 година

–––––––––––––––––––––––

ГПАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЕДМИЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2021 г.–23.06.2021 г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I –III КЛАС

–––––––––––––––––––––––

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД VII КЛАС за УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

-> ЗАПОВЕД № РД09-920/05.05.2020 Г. ОТНОСНО ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

-> ЗАПОВЕД № РД09-1035/12.05.2020 Г. ОТНОСНО УЧЕБНИ ДНИ

___________________________________________________

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ,

Във връзка с организирането и провеждането на НВО – VІІ клас за учебната 2020/2021 г., ви информирам следното:

  1. Изпитите от Националното външно оценяване по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА са задължителни за всички ученици.
  2. Учениците имат право да се явят и на трети изпит – по изучавания чужд език, който е по желание. За целта от 06.04. до 10.04.2020 г., желаещите следва да подадат заявление по образец до директора на училището /Приложение 2_1.3 чужд език/. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, заявленията се изпращат сканирани на електронен адрес /e-mail/ : ou2rad@abv.bg
  3. Учениците, които желаят да продължат образованието си в спортно училище или училище по изкуствата, следва да подадат заявление /Приложение 2_1.1 за проверка на способностите/ за явяване на изпити за проверка на способностите. Заявленията се изпращат на посочения електронен адрес.
  4. Образци на заявления може да изтеглите и попълните:
  • –  Приложение 2_1.3 чужд език   от ->ТУК<-
  • Приложение 2_1.1 за проверка на способностите  от ->ТУК<-

  Останете си вкъщи и бъдете здрави!

Милена Димитрова – директор