2020 г.

Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Начален план на делегирания бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31 март 2020 г.