АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

______________________________________________________________________________

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

______________________________________________________________________________

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

______________________________________________________________________________

Издаване на удостоверения за преместване на ученици в общинските и държавни училища. Приемане на деца в първи клас в държавните и общински училища. Приемане на ученици в пети клас по училищен прием в неспециализираните училища.

 Може да изтеглите и попълните:

Заявление за прием
Заявление за преместване

______________________________________________________________________________

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

______________________________________________________________________________